کلیپ آثار تاریخی نابود شده در نپال

زمین لرزه نپال تنها یک فاجعه انسانی نبود، در این حادثه ساختمان ها تخریب شدند، بسیاری از مردم خانه های خود را از دست دادند و چند بنای تاریخی از بین رفت. هنوز آمار دقیق از میزان خسارت های مالی منتشر نشده، اما به نظر می رسد خسارت ها بسیار سنگین باشد.