کلیپ ‫یک آگهی هشدار دهنده برای اجتناب از دعوای خیابانی

‫یک آگهی هشدار دهنده برای اجتناب از دعوای خیابانی - شاید طرف مقابلتان آن کسی نباشد که انتظارش را داشته اید