کلیپ نگاهی به تلویزیون های ۴K

عرضه تلویزیون های۴K باعث به حاشیه رفتن تلویزیون هایال ای دی و تری دی شده است. تلویزیون های ۴K از قابلیت های متمایز و متفاوتی برخوردارند.