کلیپ ماشین لباسشویی که بدون برق کار می کند

اکنون مخترعان لباسشویی متفاوتی را ساخته اند که بدون برق و تنها با حرکت یک پدال به شستن لباس ها می پردازد. این لباسشویی کوچک وزنی در حدود ۱۵ پوند داشته و با ۱۰ لیتر آب و میزان مشخصی از پودر می تواند لباس ها را شست و شو دهد. مدت زمان شست وشوی لباس ها در این لباسشویی کوچک تنها چند دقیقه به طول خواهد انجامید.