از هزینه تولید هفت تا دستمزد بهروز افخمی ؟ پرونده ای مف

از هزینه تولید هفت تا دستمزد بهروز افخمی ؟ پرونده ای مفصل برای هفت سینمای ایرانمیگوبند افخمی برای تولید برنامه۷ مبلغی نزدیک به ۵۰ میلیون تومان در ماه دریافت می کند!