کلیپ هر زنی یگانه است

توی این تبلیغ، از بچه ها خواستن با چشم بسته بتوانند مادران خود را پیدا کنند.