کلیپ ما هم شریک جرم هستیم

داخل معده ی پرندگان ....