کلیپ سقوط آزادی شگفت آور و جالب

این مرد اقدام به سقوط آزاد میکند و تنها با ترامپولینی که روزی زمین میباشد سقوط خود را به پایان میرساند.