کلیپ حائری شیرازی: تجاوز به دو نفر در عربستان، نشانه خداست

حائری شیرازی: تجاوز به دو نفر در عربستان، نشانه خداست برای ما که در بازرسی هسته ای به ما تجاوز نشود