کارتون - آنونس آقای نخودی و شرمن - دوبله گلوری

با دوبله گلوری فقط در گلوری تون / مدیر دوبلاژ: هومن خیاط/ ناظر کیفی: مهرداد رئیسی/ گویندگان: کیوان عسگری، مسعود سیدی، سوده فکری، محبوبه نریمسا، هومن خیاط، سارا جامئی، محمدرسول مجدآبادی، سعیده تهرانی، امیر صفردوست و...