کارتون - مجموعه جدید میکی موس با دوبله گلوری

مدیر دوبلاژ : مهرداد رئیسی کویندگان : مهرداد رئیسی ( میکی ) حمیدرضا لزیری ( دانلد) کیوان عسکری : گوفی ثمین مطفری : مینی الهام سیفی : دیزی