کلیپ پرسش های آقای ضابطیان از خانم سپیده خداوردی

برنامه ۷۲۵رادیو هفت ۱۳۹۲.۵.۳۱ ویژه برنامه تولد ۳سالگی رادیو هفت