کلیپ وقتی به عنکبـوت ماده مخدر قوی داده شود

در ویدیو پیش رو، محققان کنجکاوی خود را در تأثیر مواد مخدر مختلف بر نحوه ی تار تنیدن عنکبوت ها اعمال کردند. در آزمایش آنها از عنکبوت جنگلی استفاده شده است.