کلیپ پس از مرگ چه چیزی در انتظار بدن شماست؟

مرگ مسخره ست، اما آنچه پس از مرگ برای بدنتان رخ می دهد واقعاً جالب است. نگران نباشید آن قدرها که فکر می کنید ترسناک و حال به هم زن نیست.