کلیپ نجات معجزه وار دوچرخه سوار از زیر تریلی

جات معجزه وار دوچرخه سوار از له شدن زیر چرخهای یک تریلی در بزرگراهی در روسیه