کلیپ باغبانی به روش لهستانی

بیرون آوردن بوته با کمک ماشین - بوته , ماشین را شکست داد