کلیپ کشته شدن موتورسوار در اثر برخورد تایر سرگردان

کشته شدن موتورسوار در اثر برخورد تایر سرگردان در بزرگراه