کلیپ پلمب کردن نانوائی همراه با کارگران و مشتری

پلمب کردن نانوائی همراه با کارگران و مشتری در داخل مغازه!