کلیپ شیوه کسب نمره خوب در بخش شنیداری ایلتس

برای بخش شنیداری، واقعا جز دانش زبان شما، راهکاری وجود ندارد. اما مشاهده ویدئو زیر نیز خالی از لطف نیست