کلیپ چگونه با جت اسکی گاو ها را کنترل کنیم!

دو مزرعه دار با استفاده از جت اسکی روش جدیدی را برای کنترل گاو های وحشی یافته اند.