کارتون - آنونس انیمیشن تارزان ۲۰۱۳ - دوبله گلوری

مدیر دوبلاژ :هومن خیاط ناظر کیفی دوبلاژ: مهرداد رئیسی