کارتون - تبریک سال نو به روایت مهرداد رئیسی - گوینده خرشرک و... گلوری

تبریک سال نو با صدای خر شرک - فلین رایدر گیسوکمند و فرانچسکو مهرداد رئیسی