کارتون - تبریک نوروز به روایت هومن خیاط - گوینده شرک و... گلوری

هومن خیاط : مدیر دوبلاژ و گوینده گلوری