کلیپ پیشی مانکن در برنانه عمو پورنگ

وقتی عموپورنگ ساسی مانکن را مسخره میکند !!!