کلیپ وقتی خم به ابروی مقصر نمی آید!

واکنش عجیب راننده مقصر که عکس العملی نسبت به حادثه نشان نمی دهد، بیش از خود اتفاق شگفت آور است.