کلیپ طوطی شکمو باهوش

برای اینکه مطمیئن شوید طوطی ها باهوشند،این ویدئو را ببینید