کلیپ نزاع کروکودیل و سه شیر در پارک ملی کنیا

آن گونه که در ویدئو دیده می شود، نزاع زمانی آغاز شد که کروکودیل کنجکاو به شکار شیرها که یک کرگدن بزرگ بود، بیش از اندازه نزدیک شد.به دنبال آن، ابتدا یکی از شیرها به سراغ کروکودیل می رود و بعد از مدتی دو شیر دیگر به او می پیوندند.در ادامه، تمام تمرکز و تلاش کروکودیل بر این است که اجازه ندهد شیرها به پشتش برسند.