کلیپ زیبایی های طبیعی کشور آمریکا را در ۵ دقیقه ببینید

این ویدیو از مجموعه عکس هایشین بلیک از پارک های ملی و مناظر طبیعی ۳۲ ایالات متفاوت آمریکا و در طی ۲ ماه تهیه شده است .