کلیپ ریسک احمقانه یک پدر مصری برای باز کردن در همسایه

پدر مصری وقتی فهمید که همسایه اش، کلید خانه اش را جا گذاشته و نمیتواند وارد خانه شود، پسر کوچک خود را به تسمه هایی بسته و او را از پشت بام پائین فرستاد تا از پنجره خانه همسایه پائینی وارد خانه او شده و در را برایش باز کند.