کارتون - گزارش Press TV - برنامه دوبله ایران - دوبله گلوری

Press TV Interviewگزارش Press TV - برنامه دوبله ایران - دوبله گلوری آذر ۱۳۹۲ - انجمن گویندگان جوان