کلیپ حمله دو دختر دبیرستانی به مامور پلیس در انتاریو کانادا

مسئولان مدرسه ای در شهر برامتون انتاریو با پلیس تماس گرفتند و از آنها خواستند تا دو دختر خلافکار مدرسه را دستگیر کنند.یک مامور پلیس زن در محوطه مدرسه به سراغ این دو نفر رفت تا دستگیرشان کند اما یکی از آنها با مشت به صورت او زد و نفر دوم هم از پشت به او حمله کرد و مانع دستگیری دوستش شد. با این حال مامورپلیس با خونسردی به کارش ادامه داد و با کمک مامور دوم آنها را دستگیر کردند.