کلیپ حمله قوچ به چوپان پیر گله، در حین یک مصاحبه تلویزیونی

چوپان پیر در حین مصاحبه با یک شبکه تلویزیونی , مورد حمله قوچ گله قرار گرفت و چند استخوان بدنش شکست و راهی بیمارستان شد.