کلیپ با بزرگترین ماهی خوراکی جهان آشنا شوید

ماهی کاد یا همان روغن ماهی اطلسی خودمان در انگلستان و سواحل شمالی هواداران بسیاری دارد . این ماهی گیر موفق شده یکی از بزرگترین نمونه های این آبزی را شکار کند.