کلیپ همزیستی مسالمت آمیز آهو ها و انسان ها در شهر نارا

همزیستی مسالمت آمیز آهو ها و انسان ها در شهر نارا - ژاپن