کلیپ اگر در مریخ بمیرم

فیلم مستند اگر در مریخ بمیرم، با سه داوطلب این سفر بی بازگشت صحبت کرده است. ریان یک فیزیکدان در دانشگاه کمبریج است، دینا در عراق به دنیا آمره و به آمریکا مهاجرت کرده است و جرمیاس از موزامبیک. دیدن این فیلم مستند ده دقیقه ای که به سفارش روزنامه گاردین و به کارگردانی اد پرکینگز ساخته شده شما را به فکر فرو می برد که آیا آماده سفر بی بازگشت هستید؟ و شما چه پاسخهایی به این گونه پرسشها دارید؟