کلیپ طرحی از ساخت نیروگاه تالابی

انگلیس خبر از ساخت اولین نیروگاه تالابی دنیا را اعلام کرده که می تواند تحول عظیمی در تامین انرژی و برق مصرفی باشد. این پروژه می تواند در حدود ۸ درصد از برق مورد نیاز بریتانیا را تامین کند. در این پروژه از ۶ تالاب Lagoon در ولز، تالابی در سامرست و یک تالاب در کامبریا استفاده خواهد شد. تالاب Lagoon کم عمق بوده اما آب این تالاب با وقوع جزر و مد کم و زیاد شده و متغییر است.