کلیپ هیچ بچه ای رو نباید به زور ساکت کرد

اقدام جالب یک کانون خیریه کمک به کودکان