کلیپ سرود ملی داعش

خیلی باحاله! دیدنشو رو بهتون توصیه میکنم. از دستش ندید