کارتون - جلسه اکران و نشست نقد دوبلاژ کوپیتو - گلوری

با حضور : مهرداد رئیسی - مدیر دوبلاژ آرزو آفری - گوینده نقش کوپیتو هومن خیاط کیوان عسکری و سعیده تهرانی خانه مشق تهران ۴ خرداد ماه ۱۳۹۲انجمن گویندگان جوان - گلوری