کارتون - گیسو کمند - یوجین و راپونزل

مدیر دوبلاژ : مهرداد رئیسیبا گویندگی : مهرداد رئیسی - مرجانه فشنگچیمترجم : علی کاس زادهدوبله شده در گلوری انترتینمنت - انجمن گویندگان جوان