کلیپ خوردن اختاپوس زنده

امروزه خوردنی های عجیبی بین اقوام و ملل مختلف مرسوم شده است. خوردن حشرات، خون تازه حیوانات ذبح شده، گوشت انواع حیوانات مثل سگ و حشرات از این دسته است. این هم از خوردن اختاپوس زنده!!!!