کلیپ تظاهرات مردان دامن پوش در شهر

مردان در استانبول ترکیه با پوشیدن دامن نسبت به عدم امنیت در این کشور تظاهرات کردند. خشونت علیه زنان همانند بزرگترین زندان ها علیه روزنامه نگاران از جمله مسائلی است که دولت اردوغان در مقابل آنها بی جواب است.