کلیپ حمله هواداران به بازیکنان در زمین فوتبال

این مسابقه که به دلیل دشمنی دیرینه این دو تیم در فوتبال یونان از حساسیت زیادی برخوردار است، سابقه خشونت های زیادی بین هواداران دو تیم داشته است.