کلیپ چگونه می توانیم روابط موثری را با دیگران برقرار کنیم؟

ما انسان ها از لحظه به دنیا آمدن ارتباط برقرار می کنیم. ابتدا با حرکات صورت و گریه کردن، سپس با تقلید صداها و حرکات پیچیده تر و در نهایت آموختن کلمات و برقراری ارتباطات گفتاری؛ و در طول زندگی خود به برقراری ارتباط ادامه می دهیم؛ در محیط خانواده، در مدرسه، با دوستان، در دانشگاه، در محیط کار؛ هرجایی که باشیم برقرار کردن ارتباط، بخش مهمی از زندگی ماست.