کلیپ موش آهو و عقاب تاجدار

این جانور جزو سم داران است. هم موش است و هم آهو. موش آهوهای بالغ که جثه های آنها به ندرت بزرگتر از خرگوش ها می شود در نهایت یک کیلوگرم وزن دارند. این جانور همچنین به خاطر داشتن هوش بسیار زیاد شهرت دارد و در زیستگاه اصلی خود یعنی جاوه به عنوان سمبل هوش و ذکاوت شناخته می شود. به فرار او از دست عقاب توجه کنید..