کلیپ خوردن سگ

خوردن گوشت حیوانات مختلف در بین اقوام گوناگون رایج است. یک قبیله آفریقایی رسم خاصی دارند. ابتدا در یک تشریفات ساده مرغ و سگ را قربانی کرده بعد گوشت آنها را پخته و می خورند...