کلیپ میمون مینیاتوری

این میمون که نامش لمور موشی است و کوچکترین میمون دنیاست بسیار محتاط و ترسو بوده و کمتر در معرض دید است(شادمانی این گروه تحقیقاتی در لحظه به دام افتادن این لمور موضوع را به روشنی نشان می دهد.) وزنش در حدود ۶۰ گرم بوده و بیشتر از صمغ درختان تغذیه می کند. به اندازه این میمون در مقایسه با دست انسان نگاه کنید..