کلیپ دیواری که گلوله نه تنها عبور که کمانه نیز نمی کند

۱,۳۰۳ محققین سوئدی موفق به ساخت دیوار ضد گلوله ای شده اند که نه تنها مانع از عبور گلوله ها می شود بلکه از کمانه کردنشان نیز جلوگیری می کند و اساساً بهترین مانعی است که بشر تا کنون برای متوقف کردن گلوله ها ساخته است برای ساخت این دیوار از نوعی سرامیک خاص استفاده شده که می تواند در برابر ورود گلوله مقاومت کند