کلیپ سال ۹۴ چند روز تعطیل دارد؟

تعطیلی های نوروز سال ۹۴ حدودا ۱۶ روز خواهد بود، اما قطعا این ۱۶ روز برای بعضی ها کافی نیست؛ به همین دلیل میزان تعطیلی ها در طول سال ۹۴ برای مردم عزیز ایران بیش از این در نظر گرفته شده است.