کلیپ اینم وضعیت رانندگی بچه پولدار ها در ایران

پول دادم گاز بدم وسط اتوبان لایى بكشم؟